Hầu đồng vẫn là một nhu cầu tâm linh, là hình thức sinh hoạt tín ngưỡng dân gian của một bộ phận người Việt. Các nghi lễ này thường được tổ chức nhiều lần trong một năm vào các dịp lễ tiết, thường là tại các lễ hội đền thánh, phủ mẫu… Ngoài việc lên đồng để giao tiếp với thần linh, truyền thống tín ngưỡng Việt Nam còn tin tưởng rằng sau khi khuất, linh hồn người đã khuất núi vẫn còn và theo dõi cuộc sống của người thân đang sống.

I. Trình tự một giá hầu:

Lên khăn áo

Múa lễ

Phán truyền và thăng

Âm nhạc

II. Trình tự các giá trong một vấn hầu:

1. Thỉnh Tam Tòa Quốc Mẫu

2 .Nhà Trần

– Đức Ông Trần Triều hiển thánh Nhân Võ Hưng Đạo Đại Vương

– Tứ vị Vương Tử

-Hưng Vũ Vương

-Hưng Hiến Vương

-Hưng Nhượng Vương

-Hưng Trí Vương

-Vương Cô Đệ Nhị

-Quyên Thanh Công Chúa

– Đại Hoàng Công Chúa

– Vương Tể Phạm Ngũ Lão

–  Đức Ông Tả Hữu

– Ông Yết Kiêu

-Ông Dã Tượng

– Cô Bé Cửa Suốt

– Cậu Bé Cửa Đông

3. Hội đồng Chúa

* Tam Vị Chúa Mường(Tam Tòa Chúa Bói)

– Chúa Tây Thiên Đệ Nhất

– Chúa Nguyệt Hồ Đệ Nhị

– Chúa Lâm Thao Đệ Tam

* Chúa Thác Bờ

* Chúa Long Giao

* Chúa Cà Fê

* Chúa Năm Phương

*Chúa Mọi

4. Ngũ Vị Tôn Ông

– Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên

– Quan Lớn Đệ Nhị Giám Sát

– Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ

– Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

– Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh

* Quan Điều Thất

* Quan Triệu Tường

5. Thập Nhị Chầu bà

– Chầu Đệ Nhất

– Chầu Đệ Nhị

– Chầu Đệ Tam

-Chầu Đệ Tứ

– Chầu Năm Suối Lân

-Chầu Lục Cung Nương

– Chầu Bảy Kim Giao

– Chầu Bát Nàn Tiên La

– Chầu Cửu Tỉnh Sòng Sơn

– Chầu Mười Đồng Mỏ

– Chầu Bé Bắc Lệ

6. Tứ Phủ Ông Hoàng

– Ông Hoàng Cả Quận Vân

-Ông Hoàng Đôi Người Mán

-Ông Hoàng Bơ Thoải Cung

– Ông Hoàng Tư

– Ông Hoàng Năm

– Ông Hoàng Lục Thanh Hà

– Ông Hoàng Bảy Bảo Hà

– Ông Hoàng Bát Quốc (Quan Bắc Quốc)

– Ông Hoàng Chín Cờn Môn

– Ông Hoàng Mười Nghệ An

7. Tứ Phủ Tiên Cô

– Cô Cả Thượng Thiên
– Cô Đôi Thượng Ngàn
– Cô Bơ Bông
– Cô Bơ Tây Hồ
– Cô Tư Ỷ La
– Cô Năm Suối Lân
– Cô Sáu Lục Cung
– Cô Bảy Kim Giao
– Cô Tám Đồi Chè
– Cô Chín Thượng Ngàn
– Cô Chín Giếng (Cô Chín Sòng)
-Cô Mười Mỏ Ba
-Cô Bé Đông Cuông
– Cô Bé Tân An
-Cô Bé Núi Dùm
– Cô Bé Minh Lương
– Cô Bé Mỏ Than
-Cô Bé Suối Ngang
-Cô Bé Thác Bờ
– Cô Bé Bản Đền
– Cô Đôi Cam Đường

8.Tứ Phủ Thánh Cậu

– Cậu Hoàng Cả Phủ Giầy

– Cậu Hoàng Cả Sòng Sơn

– Cậu Hoàng Đôi

– Cậu Hoàng Bơ

-Cậu Hoàng Tư

-Cậu Hoàng Năm

– Cậu Hoàng Bé Đồi Ngang

– Cậu Bén Bản Đền

9. Quan Hạ Ban

– Hoàng Hổ Thần Tướng

-Thanh Hổ Thần Tướng

-Xích Hổ thần Tướng

-Bạch Hổ Thần Tướng

-Hắc Hổ Thần Tướng

-Thanh Xà Đại Tướng

-Bạch Xà Đại Tướng