Tứ Phủ Thánh Bà (hàng Chầu Bà)

 • Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên (Quế Hoa Công Chúa)

Tranh vẽ Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên trong dự án Thánh Nhan của trang Four Palaces – Tứ Phủ.

 • Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Đông Quang Công Chúa)

Tranh vẽ Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn trong dự án Thánh Nhan của trang Four Palaces – Tứ Phủ.

 • Chầu Đệ Tam Thoải Phủ

Tranh vẽ Chầu Đệ Tam Thoải Phủ trong dự án Thánh Nhan của trang Four Palaces – Tứ Phủ.

 • Chầu Đệ Tứ Khâm Sai (Chiêu Dung Công Chúa)
 • Chầu Năm Suối Lân (Suối Lân Công Chúa)
 • Chầu Lục Cung Nương (Lục Cung Công Chúa )
 • Chầu Bảy Kim Giao ( Mỏ Bạch Công Chúa )
 • Chầu Bát Nàn (Chầu Bát Đông Cuông, Chầu Bát Mỏ Ba)
 • Chầu Chín Cửu Tỉnh (Quỳnh Hoa Công Chúa)
 • Chầu Mười Đồng Mỏ (Mỏ Ba Công Chúa)
 • Chầu Bé Bắc Lệ (Bắc Lệ Công Chúa)
 • Chầu Bản Đền, Bản Cảnh

Các vị Chầu phổ biến hay hầu bóng gồm Chầu đệ Nhị, Chầu Năm, Chầu Lục, Chầu Mười, Chầu Bé. Ngoài ra có người hầu giá Chúa Thác Bờ sau giá Chầu Đệ Tam. Cũng có người hầu giá Chầu Bát Nàn (còn gọi là Chầu Bát Tiên La, Chầu Bát Thái Bình, tức bà Vũ Thị Thục – nữ tướng của Hai Bà Trưng) thay cho giá Chầu Bát Ngàn.